תנאי שימוש

אתר בוטיק הינו פורטל למידע על מלונות בוטיק ומתחמי אירוח שונים. המידע על מקומות הארוח הוא באחריות המפרסמים בלבד. יש לבדוק את המידע לפני ביצוע הזמנה מול מקומות הארוח ולוודא שהמידע שפורסם עדכני ותקף.

באתר ישנם לינקים בעמודים שונים המפנים לביצוע הזמנה באתרים אחרים. ההזמנה באתרים אחרים באחריות האתרים החיצוניים ואין לבוא בטענה כלשהיא על איכות השירות, המחיר או כל נושא אחר מול אתר בוטיק ומנהליו.

אין לעשות בתוכן האתר שימוש מסחרי כלשהו. אין להעביר תוכן פרסומי באמצעות טפסי האתר בנושאי שירותים מקצועיים, הצעות, שיתופי פעולה עסקיים וכד'.  הטפסים נועדו לפניות בעניין הזמנת חדר בלבד.

הבהרה חשובה!

האתר אינו בהכרח מייצג את המלונות או נותני השירות המצוינים באתר ומדובר באתר אינדקס בלבד מחולק לפי תחומים המנתב את השיחות למוקדי השירות השונים. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ניתן להגיע לנותני השירות השונים המפורסמים באתר במידע חופשי המפורסם ברשת האינטרנט בחיוג ישיר דרך מספרי טלפון אחרים שונים. ראוי לציין שהשיחה בקידומת חיוג 1900 הינה שיחת פרימיום בעלות של 50 אג' לדקה בתוספת עלות דקת זמן אוויר ברשת הספק של יוזם השיחה.

השיחות באתר מופנים על ידי מערכת ניהול שיחות ישירות למקומות האירוח.
נשמח שתשתפו אותנו אם מצאתם טעות כלשהיא או מידע לא עדכני באתר, אנו עושים מאמצים להציג מידע עדכני ואיכותי לקהל המבקרים של בוטיק – אתר מלונות הבוטיק המוביל בישראל.

8. שיחות בתשלום 1-900 מספר הפרימיום

בפרסום באתר ו/או באפליקציה הסלולארית מוקצה למפרסם המודעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, מספר טלפון ייעודי בקידומת 1-900 ("מספר הפרימיום") , אשר ישמש את מפרסם המודעה לצורך קבלת שיחות בנוגע למודעה אשר פרסם.

שיחות למספר פרימיום הינן בעלות הנקבעת על ידי משרד התקשורת (כיום – חמישים (50) אגורות לדקה בתוספת עלות שיחה רגילה).

החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע מדיניות על פיה יופסקו להיות מוצגים מספרי פרימיום במהלך גלישה באתר/אפליקציה סלולארית במכשיר סלולארי אשר באמצעותו בוצעו שיחות למספרי פרימיום בהיקף חודשי של מעל עשרים וחמישה  (25) ש"ח ("גבול החיוב החודשי") . בהתאם, וככל שתיושם מדיניות זו בפועל, יוגבל החיוב לגולש בגין שימוש במספרי פרימיום בסך גבול החיוב החודשי עשרים וחמישה  (25) ש”ח. עם זאת, מובהר (למרות כל האמור לעיל אחרת), כי:

  •  חישוב גבול החיוב החודשי יבוצע על בסיס חודש קלנדארי (כך שרק בחודש הקלנדארי בו אכן נחצה גבול החיוב החודשי יופסק החיוב
  •  החישוב הינו פר מכשיר סלולארי ספציפי בלבד, ולוקח בחשבון רק שיחות אשר מבוצעות באמצעות הקשה/לחיצה על תצוגת הטלפון בגוף המודעה באתר/האפליקציה הסלולארית. לדוגמה – כל חיוג למספר פרימיום באמצעות החייגן של הטלפון ו/או באמצעות זיכרון הטלפון ו/או באמצעות כל טלפון אחר לא יילקח בחשבון לצורך חישוב גבול החיוב החודשי.
  •  במקרה בו גולש יחרוג מגבול החיוב החודשי במהלך שיחה מסוימת, הרי שכל זמן השיחה הנ"ל (בה נחצה הגבול) יחויב באופן מלא על פי תעריף משרד התקשורת (והגולש יחויב באותו חודש גם מעבר לגבול החיוב החודשי).
  •  ייתכן מעת לעת חיוב גם מעבר לגבול החיוב החודשי עקב תקלות ו/או שיבושים בשירות.

לא ניתן לקבל הודעות טקסט (SMS) במספר הפרימיום.

השירות מופעל ע"י חברת פייקול בע"מ ("פייקול ") (אולם מובהר, כי החברה זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי). החברה תהיה זכאית להעביר את מספר הטלפון של הגולשים לפייקול (וכן לכל גורם אחר אשר יפעיל את השירות בעתיד) לצורך הפעלת השירות.

החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות מספר פרימיום באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין הונאה ו/או כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה (לרבות עקב אי קבלת שיחה, קבלת שיחה חלקית ו/או קבלה באיחור ו/או קבלה משובשת של השיחה ו/או ההודעה מהמשיבון ו/או עיכוב בהפעלת השירות ו/או תקלות באתר). בנוסף על כך יובהר, כי החברה לא תישא באחריות בגין חיובים שעלולים להיווצר כתוצאה מתקלה בשירות לרבות תקלה בשירות שניתן על ידי הספק לעיל או כל מחליף שלו ו/או תקלה מצד המפעיל הסלולארי ו/או תקלה שנוצרה במכשירו של הגולש.

בהתאם, לא תהיה לגולש ו/או למפרסם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין שירות מספר פרימיום. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לצמצם ו/או להרחיב את שירות מספר פרימיום ו/או לשנות המדיניות לעיל בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

סמכות שיפוט

כל מחלוקת הקשורה בהסכם זה תידון בפני ביהמ"ש המוסמכים של תל אביב יפו באופן בלעדי